เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  1
Visits:  296,547
Today:  68
PageView/Month:  2,104
Last Update:  1/9/2566

 

 

จุดบริการสหกรณ์สาขาที่  1 ตำบลหอกลอง 

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด 

 เลขที่   99     หมู่  4   ตำบลหอกลอง

  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก

-------------------

ประวัติความเป็นมา 

           สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม    จำกัด   ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในปี พ.ศ.  2543  เพื่อก่อสร้างโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว  งบประมาณก่อสร้าง   16.59   ล้านบาท  ประกอบด้วย  เครื่องปรับปรุงประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว   โรงคลุมเครื่องจักร  โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ฯ และลานตาก 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม  จำกัด  เป็นศูนย์กลางในการรับเทคโนโลยีและช่วยเหลือในเชิงการผลิตสามารถที่จะกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสู่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทีมีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ

  3. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

                 

ขั้นตอนและกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์

  1. กำหนดเป้าหมายการผลิต

              การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์แต่ละฤดูกาลผลิตต้องมีการกำหนดเป้าหมายในการผลิตว่าจะผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์อะไรให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกและเกษตรกรทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีมีคุณภาพและตรงกับความต้องการของสมาชิกและเกษตรกรในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของสมาชิกและเกษตรกรโดยสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม  จำกัด  มีการกำหนดเป้าหมายในการผลิตในแต่ละฤดูกาล  คือ 

พันธุ์พิษณุโลก     2                       800       ไร่ 

พันธุ์ กข  47                                200       ไร่ 

พันธุ์ กข  49                                400       ไร่ 

ขาวดอกมะลิ  105                         600       ไร่ 

  2. คัดเลือกพื้นที่และสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ

           การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นหัวใจหลักในการผลิตก็คือเกษตรกรผู้ผลิต ดังนั้นก่อนจะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกครั้งทางสหกรณ์ฯ จะมีการคัดเลือกพื้นที่และสมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกับสหกรณ์โดยการจัดทำใบสมัครและจัดทำประวัติผู้จัดทำแปลง   โดยปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกับสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม  จำกัด   จำนวน   150  ราย จำนวนพื้นที่   2,000  ไร่

  3. จัดอบรมทบทวนความรู้ให้กับสมาชิก

            ก่อนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกครั้งทางสหกรณ์จะต้องมีการจัดอบรมสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯและผ่านการคัดเลือกจากทางสหกรณ์ให้เข้าร่วมโครงการก่อนเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากสมาชิก  ตลอดจนวิธีการและขั้นตอนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่การเตรียมพื้นที่จนกระทั่งเก็บเกี่ยวเพราะในการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นอกจากการปฏิบัติดูแลรักษาเช่นเดียวกับการผลิตข้าวทั่วไปแล้วการกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวยังเป็นหัวใจหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สำคัญมากที่ต้องปฏิบัติสำหรับผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์  เพื่อให้สมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวได้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตตลอดจนขั้นตอนในการดูแลรักษาและการกำจัดพันธุ์ปนให้ถูกวิธี   ดังนั้นทางสหกรณ์จึงได้จัดให้สมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวตลอดจนวิธีกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างถูกวิธีและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด  โดยทางสหกรณ์จะเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมาให้ความรู้กับสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์   ดังนี้ 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 

สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 

  4. จ่ายเงินกู้และวัสดุการเกษตรให้กับสมาชิก

             หลังจากจัดฝึกอบรมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเรียบร้อยแล้วทางสหกรณ์จะเริ่มจัดทำสัญญาเงินกู้และจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมทั้งวัสดุการเกษตรให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นทางสหกรณ์จะจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลักและชั้นพันธุ์ขยายจากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกมาให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ  โดยแบ่งเป็น  2  โครงการ   ดังนี้

  4.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความ       สามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล  (  FTA  ) ปี  2554 – 2559 

-  มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน   120   ราย    เป็นเงินกู้    ปลอดดอกเบี้ย 

-  จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการปลูกข้าวรายละ                               บาท  

-  จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการปลูกพืชหลังนารายละ                       14,000     บาท

4.2 โครงการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของสถาบันเกษตรกร

-  มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน   30  ราย  เป็นเงินกู้อัตรา          ดอกเบี้ยร้อยละ  7  บาทต่อปี

จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการปลูกข้าวรายละ     3,500  บาทต่อไร่

5. ติดตามควบคุมแปลง

            การติดตามควบคุมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์นั้นทางสหกรณ์จะมีเจ้าหน้าที่การเกษตรของสหกรณ์ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคอยตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกขั้นตอน  จำนวน  2 คน   คือ

  1. นายกฤตธัช  ทองน้อย  วท.บ  เกษตรศาสตร์  ภาควิชาโรคพืช

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

2. นายแมน  นาคมี   ปวส  พืชศาสตร์   ภาควิชาพืชไร่

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก

                   โดยการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์นั้นจะเริ่มตรวจและจดบันทึกรายละเอียดของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดตั้งแต่การหว่านจนกระทั่งเก็บเกี่ยวในการตรวจแปลงนาเพื่อถอนพันธุ์ปนให้ได้ผลดีนั้น ทางสหกรณ์ฯจะมีการฝึกอบรมสมาชิกผู้ผลิตให้รู้จักและคุ้นเคยกับลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวพันธุ์นั้น ๆ ตลอดจนรู้จักลักษณะที่สามารถใช้แยกความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ และในการตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ในแต่ละครั้งนั้นทางสหกรณ์จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรไปตรวจและคอยให้คำแนะนำทุกครั้งและ ต้องมีการตรวจแปลงหลาย ๆ ครั้ง ตามระยะการเจริญเติบโตซึ่งโดยทั่วไปแล้วทางสหกรณ์ฯจะทำการตรวจแปลงและกำจัดพันธุ์ปนทั้งหมดจำนวน 4 ครั้งต่อสมาชิก  1 ราย  ดังนี้

                 ครั้งที่ 1 ระยะแตกกอให้สังเกตดูต้นกล้าที่มีลักษณะผิดปกติ ลักษณะการแตกกอ การชูใบ ขนาดของใบ ความแตกต่างของความสูงลักษณะทรงต้น ซึ่งสามารถแยกลักษณะพันธุ์ปนได้ทันที หากพบต้นผิดปกติดังกล่าวจะให้ถอนทิ้งทันที

                 ครั้งที่ 2 ระยะออกดอกให้สังเกตดูความสูง ต่ำของต้นข้าวในระยะออกดอก ความสม่ำเสมอและความพร้อมเพรียงกันในการออกดอกความสูงของรวง ความยาวของคอรวง ลักษณะการตั้งของใบธง ควรตัดข้าวปนเมื่อข้าวออกดอกประมาณ 80% ถ้าพบข้าวที่มีลักษณะแตกต่าง เช่นยังไม่ตั้งท้องหรือเริ่มโน้มรวงให้ตัดทิ้งทันที

                 ครั้งที่ 3 ระยะโน้มรวง เมื่อรวงข้าวเริ่มโน้มรวงให้ดูความสม่ำเสมอและความพร้อมเพรียงในการโน้มรวง ถ้าพบต้นข้าวที่เพิ่งโผล่รวง หรือยังไม่ออกดอกให้ตัดทิ้งทันทีและตรวจดูลักษณะรูปร่าง ขนาดของเมล็ดกับความถี่ห่างของระแก้ร่วมด้วย

                 ครั้งที่ 4 ระยะสุกแก่ (ข้าวเหลือง) ดูความสม่ำเสมอและความพร้อมเพรียงกัน ในการสุกแก่ของเมล็ด สีของเปลือกเมล็ด ซึ่งสมาชิกผู้ผลิตจะต้องมีความชำนาญในการสังเกตและดูแลรักษา

6. การเก็บเกี่ยวและจัดชื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคืนจากสมาชิก

การเก็บเกี่ยว

   สหกรณ์ฯจะเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อข้าวได้อายุครบกำหนดการเก็บเกี่ยวอายุประมาณ 105– 115 วัน ขึ้นอยู่กับอายุของแต่ละสายพันธุ์และจะต้องมีการทำความสะอาดเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวและรถลากข้าวดังนี้

                   รถเกี่ยวการใช้รถเกี่ยวข้าวนั้นทางสหกรณ์ฯ จะต้องให้รถทำความสะอาดก่อนโดยเริ่มจากส่วนที่อยู่ด้านนอกให้สะอาดเสียก่อนเท่าที่จะทำได้แล้วใช้น้ำฉีดล้างเข้าไปข้างในโดยใช้เครื่องสูบน้ำฉีดเข้าไปในหัวเกี่ยว โดยให้ช่องที่เราเปิดไว้ให้คว่ำอยู่ด้านล่าง น้ำและข้าวเปลือกจะไหลออกสะดวกไม่ให้มีข้าวเปลือกติดอยู่ข้างในเลย แล้วอย่าเพิ่งปิดแผ่นเหล็กที่เปิดระบายน้ำ ต้องให้เหล็กข้างในแห้งสนิทเสียก่อน และใช้ลมเป่าให้แห้งสนิทแล้วจึงปิด และ ในการลงมือเกี่ยวแต่ละครั้งนั้นจะต้องให้รถเกี่ยววนรอบนาอย่างน้อยประมาณ 2 – 3 รอบ แล้วนำมาพ่นทิ้งไว้จึงจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ และจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ทุกครั้งหลังจากเปลี่ยนพันธุ์เกี่ยว

                   รถลากข้าวทำความสะอาดรถลากเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างดีก่อนนำไปใช้ลากโดยการกวาดที่พื้นตามซอกรถหรือใช้ลมเป่าให้ทั่วคันทุกครั้งก่อนลากหรือเปลี่ยนพันธุ์

 

การตรวจสอบคุณภาพ

   ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพนั้น ทางสหกรณ์จะมีการตรวจสอบคุณภาพด้วยกันทั้งหมด 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ตรวจสอบคุณภาพก่อนรับซื้อ (ตรวจสอบทางกายภาพ) และส่วนที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพหลังรับซื้อโดยเก็บตัวทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว  อีกครั้ง โดย ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่นำมาตรวจสอบคุณภาพนั้นถือว่าเป็นตัวแทนของเมล็ดพันธุ์ทั้งหมด ซึ่งนับว่ามีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับเมล็ดพันธุ์ทั้งกอง เพื่อให้ผลการตรวจสอบมีค่าใกล้เคียงกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทั้งกอง จึงจำเป็นต้องทำการเก็บหรือสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์อย่างทั่วถึง เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนอย่างแท้จริง ดังนี้

ส่วนที่ 1ทางสหกรณ์ฯจะมาทำการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนทำการรับซื้อคืนจากสมาชิกโดย การสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกองของสมาชิกผู้ผลิต ต้องไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัมและนำตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่ทำการสุ่มนำมาคลุกเคล้าให้มีความสม่ำเสมอกันและนำตัวอย่างมาแบ่งออกเป็น  2 ตัวอย่าง โดยนำตัวอย่างที่1 จำนวน 500 กรัม นำไปกะเทาะเปลือกด้วยเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกจนได้ข้าวกล้องแล้วนำมาตรวจหาปริมาณข้าวแดงและข้าวเหนียวปนโดยในปริมาณ 500 กรัม จะต้องมีข้าวแดงและข้าวเหนียวปนไม่เกิน 5 เมล็ด และถ้าสมาชิกรายใดมีปริมาณข้าวแดงและข้าวเหนียวปนเกินกว่ามาตรฐานที่ทางกรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์ฯกำหนดทางสหกรณ์ก็จะไม่รับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกรายนั้น ส่วนตัวอย่างที่ 2 นำมาวัดความชื้นด้วยเครื่องวัดความชื้นและต้องมีความชื้นไม่เกิน 28 % และถ้าเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกรายใดมีความชื้นเกินกว่ามาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์ฯกำหนดทางสหกรณ์ก็จะไม่รับชื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกรายนั้น

ส่วนที่ 2 เมื่อตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพเรียบร้อยแล้วและทำการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสมาชิกผู้ผลิตมาแล้วทางสหกรณ์ฯ ก็จะมีการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวในกองของสมาชิกอีกครั้งโดย น้ำหนักของตัวอย่างที่เก็บต้องไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัมเพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ยังห้องตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม  จำกัด  และหลังจากได้ผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์แล้วนั้นจะต้องมีผลการตรวจสอบผ่านตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้

 

มาตรฐานคุณภาพ

สหกรณ์การเกษตร

ซื้อคืน

จำหน่าย

เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ต่ำสุด(%)

95

98

สิ่งเจือปนสูงสุด (%)

5

2

เมล็ดพันธุ์พืชอื่นสูงสุด (%)

0.5

0.5

เมล็ดแดงสูงสุด (%)

0.2

0.2

ความชื่นสูงสุด (%)

15

14

ความงอกต่ำสุด (%)

85

80

 

การรับชื้อและราคาในการรับชื้อเมล็ดพันธ์ข้าวคืนจากสมาชิก

              เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวตามกระบวนการตรวจสอบของสหกรณ์แล้วทางสหกรณ์จะรับชื้อเมล็ดข้าวจากสมาชิกตามเกณฑ์ความชื้นที่สหกรณ์กำหนด   ดังนี้

การตากและลดความชื้น

              วิธีการตากลดความชื้นนั้น เนื่องจากทางสหกรณ์ไม่มีเครื่องอบลดความชื้นที่มีประสิทธิภาพสูงพอที่จะลดความชื้นข้าวในปริมาณที่มากได้เพราะฉะนั้นทางสหกรณ์จึงต้องหันมาใช้ลานและคนตากเพื่อลดความชื้นแทนการอบ ซึ่งการตากนั้นก่อนตากหรือนำข้าวมาเทลงลานต้องทำความสะอาดลานก่อนโดยการกวาดเมื่อทำความสะอาดลานเรียบร้อยแล้วถึงทำการตากข้าวได้ ส่วนการตากจะควบคุมการตากให้ได้ความชื้นต่ำกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ และการแผ่กองข้าวควรให้กองหนาไม่เกิน 10 เซนติเมตร และหมั่นกลับกองข้าวตลอดเวลา เมื่อได้ความชื้นที่เหมาะสมแล้วก็ทำการบรรจุเมล็ดพันธุ์ลงใส่กระสอบป่านและนำไปจัดเรียงไว้ในยุ้งฉาง

การเก็บรักษารอการพักตัว

การเก็บเมล็ดพันธุ์นั้นทางสหกรณ์จะเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบความชื้นแล้วใส่กระสอบ โดย กระสอบที่นำมาบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นควรจะเป็นกระสอบป่าน ซึ่งสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีและควรจะเป็นกระสอบที่ใหม่หรือเป็นกระสอบที่บรรจุพันธุ์เดียวกันไม่ควรเปลี่ยนพันธุ์ใส่และในการบรรจุกระสอบนั้นจะทำการติดป้ายรายชื่อ และวันเดือนปี ที่เก็บเกี่ยวของผู้ปลูกไว้ทุกกระสอบ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพและการนำเมล็ดพันธุ์เข้าปรับปรุงหรือแปรรูปการวางเมล็ดพันธุ์ในยุ้งฉางหรือที่เก็บนั้นทางสหกรณ์ฯจะจัดวางเมล็ดพันธุ์แยกเป็น รายๆ และแต่ละสายพันธุ์จะแยกยุ้งหรือฉางเก็บจะไม่เก็บไว้รวมกันหรือใกล้กันเด็ดขาดเพื่อป้องกันการปลอมปน และในการวางเมล็ดพันธุ์จะไม่วางเมล็ดพันธุ์ไว้ติดกับพื้นโดยแต่ละรายจะมีเพลชรองที่พื้นทุกรายเพื่อป้องกันความชื้นจากพื้น และการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่ยุ้งฉาง ก่อนจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าเก็บจะต้องทำความสะอาดยุ้งฉางก่อนทุกครั้งที่จะนำเมล็ดพันธุ์ไปเก็บโดยการกวาดหรือเอาลมเป่าให้สะอาดปราศจากเมล็ดพันธุ์ปลอมปน ส่วนการวางเมล็ดพันธุ์นั้นจะจัดแยกพันธุ์ไม่ควรวางเมล็ดพันธุ์ไว้ใกล้กันมากจนเกินไป และทำการพ่นยาเพื่อฆ่าแมลงและมอดที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์หรือแมลงที่อยู่ในยุ้งฉาง

  7. การปรับปรุงสภาพและรอการจำหน่าย

              เมื่อครบกำหนดการพักตัวครบ 8  สัปดาห์ ของข้าวเปลือกเมล็ดพันธุ์ที่รับชื้อคืนจากสมาชิกโดยการตากลดความชื้นให้เหลือความชื้น ไม่เกิน  14%   แล้วก็จะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกเมล็ดพันธุ์ที่ครบกำหนดการพักตัวแล้วโดยคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เกี่ยวเกี่ยวก่อนนำไปเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงสภาพในโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์เพื่อผ่านกระบวนการคัดแยกของเครื่องคัดแยกและบรรจุกระสอบ โดยบรรจุกระสอบละ  25  กิโลกรัม และเก็บไว้ในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อรอการจำหน่าย

  8.  การจำหน่าย

              การจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังผ่านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์แล้วของสหกรณ์มีกลุ่มเป้าหมายในการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์จำนวน 3 กลุ่มเป้าหมาย    ดังนี้

8.1 จำหน่ายให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรทั่วไป

             สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม   จำกัด   มีสมาชิกจำนวน       คนแบ่งเป็นกลุ่มได้จำนวน   67 กลุ่ม ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากทางสหกรณ์   โดยทางสหกรณ์จะมีการประชาสัมพันธ์โดยการจัดประชุมกลุ่มสมาชิก และร่วมจัดงานนิทรรศการต่างๆร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและต่างจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์ให้เกษตรกรทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของทางสหกรณ์

8.2 สหกรณ์ต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

ชื่อสหกรณ์

ที่อยู่

สหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม  จำกัด

อ.บางกระทุ่มจ.พิษณุโลก

สหกรณ์การเกษตรวัดโบสถ์  จำกัด

อ.วัดโบสถ์จ.พิษณุโลก

สหกรณ์การเกษตรเนินมะปรางค์ จำกัด

อ.เนินมะปรางค์จ.พิษณุโลก

สหกรณ์นิคมเนินมะปรางค์   จำกัด

อ.เนินมะปรางค์   จ.พิษณุโลก

สหกรณ์นิคมวังทอง   จำกัด 

อ.เนินมะปรางค์จ.พิษณุโลก

สหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่ชัยพัฒนา จำกัด

อ.พรหมพิรามจ.พิษณุโลก

สหกรณ์การเกษตรวงฆ้อง  จำกัด

อ.พรหมพิราม   จ.พิษณุโลก

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำตำบลไผ่ล้อม จำกัด

อ.บางกระทุ่มจ.พิษณุโลก

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้ำด้วน      จำกัด

อ.วังทอง   จ.พิษณุโลก

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำงิ้วงาม   จำกัด

อ.บางกระทุ่ม  จ.พิษณุโลก

สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด

อ.คลองขลุง  จ.กำแพงเพชร

สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร   จำกัด

อ.เมือง  จ.พิจิตร

สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา  จำกัด

อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

สหกรณ์ชาวนาวชิระบารมี  จำกัด

อ.วชิระบารมี  จ.พิจิตร

สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย   จำกัด

อ.พญาเม็งราย   จ.เชียงราย

สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง  จำกัด

อ.เทิงจ.เชียงราย

สหกรณ์การเกษตรเชียงแสนจำกัด

อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์  จำกัด

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี  จำกัด

อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

8.3 ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

ชื่อร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

ที่อยู่

ร้านแม่บุญชูการเกษตร

ต.ทับยายเชียง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก

ร้านรวงทองการเกษตร

ต.มะตูม  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก

ร้านกำไรการเกษตร

ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก

ร้านถนัดการเกษตร

ต.พรหมพิราม  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก

ร้านแหลมทองการเกษตร

ต.หนองพระ  อ.วังทอง    จ.พิษณุโลก

ร้านบัณฑิตมอนอ

ต.บ้านกร่าง  อ.เมือง    จ.พิษณุโลก

ร้านชวนชมการเกษตร

ต.บ้านกร่าง  อ.เมือง    จ.พิษณุโลก

ร้านเกษตรสมบูรณ์

อ.เมือง    จ.พิษณุโลก

ร้านปณิตาการเกษตร

ต.ดอนทอง  อ.เมือง   จ.พิษณุโลก

ร้านไทยประสงค์การเกษตร

ต.บางระกำ  อ.บางระกำ    จ.พิษณุโลก

ร้านแสงนภาการเกษตร

ต.ชุมแสงสงคราม  อ.บางระกำ    จ.พิษณุโลก

ร้านมาลีนิวการเกษตร

ต.ท่านางงาม  อ.บางระกำ    จ.พิษณุโลก

ร้านเกษตรจันทร์

ต.คลองขลุงอ.คลองขลุง    จ.กำแพงเพชร

ร้านราชาการเกษตร

อ.เมือง    จ.พิจิตร

ร้านพรพานิชย์การเกษตร

ต.เทิง  อ.เทิง    จ.เชียงราย

ร้านคณึง  ปานฤทธิ์

ต.หนองคล้าอ.ไทรงาม   จ.กำแพงเพชร

ร้านเจ๊จำรัสการเกษตร

ต.ดงขุ๋ย  อ.ชนแดน    จ.พิจิตร

ร้านโอ๋พันธุ์ข้าว

ต.บ้านใหม่สุขเกษม  อ.กงไกรลาศ    จ.สุโขทัย

ร้านกรีนมาร์คการเกษตร

ต.ปรางค์ศิลาทอง  อ.ปรางค์ศิลาทอง  จ.กำแพงเพชร


 
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
 
เกี่ยวกับเรา
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
กิจกรรมสหกรณ์
 
 
 
Online:  1
Visits:  296,547
Today:  68
PageView/Month:  2,104